OTSA Branding

Our Team

Christopher Newton

Christopher Newton

Chairman

Send Email
Annika Fila

Annika Fila

Managing Director

Send Email
Kimberly Carsok

Kimberly Carsok

Project Manager

Send Email
Frances Grove

Frances Grove

Project Manager

Send Email
Jennifer Hall

Jennifer Hall

Project Manager

Send Email
Marleen Meyer

Marleen Meyer

Project Executive

Send Email
Maitilde Barrett

Maitilde Barrett

Team Administrator

Send Email